KNOB Bulletin 1899 - 2009

DVD 29.416 pagina's

Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond met een zeer hoog niveau van artikelen en afbeeldingen

Op 7 januari 1899 werd op initiatief van de Dordtse gemeentearchivaris Mr.dr. J.C. Overvoorde in het Muntgebouw te Amsterdam 'den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond' opgericht, een organisatie van 'oudheidkundige vereenigingen en museumbesturen in Nederland.

De bond stelde zich o.a. ten doel om de gemeenschappelijke belangen te bevorderen en de zin voor oude kunst en oudheidkunde in alle kringen der maatschappij aan te kweken. Dit doel zou onder andere bereikt moeten worden door het uitgeven van een bulletin als orgaan van de Bond.
In juni 1899 verscheen het eerste nummer van het orgaan van de Bond, het Bulletin, de naam die het Bondsorgaan nog altijd draagt. In de loop der jaren veranderde het karakter van de Bond tot een organisatie van individuele personen. Veel van de oorspronkelijke doelstellingen op het terrein van het museum- en archiefwezen werden in de afgelopen eeuw gerealiseerd.

De Bond ging zich in latere jaren vooral richten op de wetenschappelijke aspecten van de monumentenzorg, het architectuur- en bouwhistorisch onderzoek, de archeologie en het erfgoed over zee. Het Bulletin bleef de spreekbuis van de Bond op deze vakgebieden.

ISBN: 90-76650-20-9
Verschenen: 2002
Overig: Uitgebreide herdruk 2010